Labels

Monday, October 24, 2011

UniMon KeyMagic သွက်တက်မလိက် Unicode မန်,ဗၟာ

UniMon KeyMagic ဏံဝွံ သုၚ်စောဲတက်မလိက် Unicode မန်,ဗၟာ သီုၜါမာန်တုဲ မလိက် Unicode သွက်လိက်မန်ပိုဲအခိၚ်တ္ၚဲဏံမ္ဂး TharLon Font မွဲ ဟိုတ်နူကၠောန်ကမၠောန်ပ္ဍဲ Windows, Mac, Linux မာန်ဖ္အိုတ်ကီု ဟိုတ်နူမအက္ခဝ်ဍေံလေဝ်ကျေဝ်ကီုတုဲ သုၚ်စောဲပြေပြံၚ်အိုတ်ရောၚ် ထေၚ်ကေတ်ရ။ UniMon KeyMagic ဏံ ၜိုန်ရတက်လိက်မန်, ဗၟာ သီုၜါမာန်ကီုလေဝ် ကာလတက်လိက်မန်မ္ဂး ညံၚ်လိက်ဗၟာဟဂွံပါအာဂှ် စွံသတိတုဲ တက်အိုတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗ္ကန်ဏာညိရ။ မူဟိုတ်ရောတှေ် [ၚ+ ် = ၚ်] ကဵု [င+ ် = င်] ဂှ် ရံၚ်ဓမ္မတာတှ်ေတုပ်မံၚ်ရ၊ ဆဂး code စၟတ်သမ္တီဟိုတ်နူဟွံတုပ်တုဲ အနာဂတ်ဂတဏံမ္ဂး လိက်မန်ပိုဲ ပ္ဍဲ Online ကီု ပ္ဍဲ Offline ကီု ကာလဒးဂၠာဲစအက္ခဝ်မ္ဂး ဂစိုတ် "ၚ်" ကၠုၚ်နူ "ၚ" ဟာ "င" ဟာဂှ် ပါ်စဝါတ်အာတုဲ ဂၠာဲဟဂွံဒှ်အာရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကာလတက် "ၚ်" မ္ဂး သုၚ်စောဲ [ၚ+ ် = ၚ်] ညိ။ တုပ်သာ်ဂှ်ကီုရ အက္ခဝ် "ၛ" ကဵု "ဩ" ကီုလေဝ် ကာလတက်မ္ဂး သုၚ်စောဲအက္ခဝ်မွဲမဓဝ်ဂှ်ညိ၊ လ္ပသုၚ်စောဲ [ဇ+ျ=ဇျ] ကဵု [သ+ြ=သြ] ညိ။ နကဵု Keyboard မွဲဓဝ် တၞဟ်နတက်လိက်မန်,ဗၟာသီုၜါမာန်တုဲ စုတ်နၚ်လဝ်ကဵုသီုအက္ခဝ်ဗၟာရောၚ်။ ကာလ download ကေတ်မ္ဂး TharLon Font ကီု တၞးခံက်အၚ်ကောန်ဍေၚ်သွက်ဂွံရံၚ်ကာလတက်လိက်ကီု ပါဗက်ကၠုၚ်ရောၚ်။

နွံပၟိက်သုၚ်စောဲမ္ဂး download ကေတ် ဒၞာဲဏံ ညိ။

UniMon KeyMagic ဏံဝွံ ဟိုတ်နူကၠောန်လဝ် နကဵု portable တုဲ သွက်ဂွံသ္ပ install ဍေံဂှ် ဆအယာံမာတ် copy အာစွံပ္ဍဲဒၞာဲမွဲမွဲတုဲ သုၚ်စောဲမာန်ရ။

1./ နူမသ္ပ download ဂွံနၚ်လဝ် UniMon KeyMagic ဂှ် copy ကေတ်တုဲ အာစွံ ပ္ဍဲ C:\Program Files\ တေံညိ။2./ ပံက် Run ထောံ KeyMagic.exe ဂှ်မ္ဂး သုၚ်စောဲတက်မလိက် Unicode မာန်ရ။ ဃောတက်လိက်ဂှ် သွက်ဂွံလှာဲ keyboard UniMon / English ဂှ် ဍဵု Alt+a ညိ။

ကုညးမသုၚ်စောဲမံၚ် KeyMagic တုဲတုဲတံလေဝ် နွံပၟိက် .km2 keyboard file ဍေံသၟးမ္ဂး download ကေတ် ဒၞာဲဏံ ညိ။

သွက်ညးမခံၚ်ကေၚ်မံၚ်တဲကဵုတက်မလိက် Mon [a=အ][b=ဗ] တံဂှ် အာကေတ်ပ္ဍဲ blog ကောဂၠု soelinthet တေံညိ။

No comments:

Post a Comment