Labels

Featured Posts

Wednesday, September 23, 2015

နဲဂွံစကာ Apple USB Superdrive မာန် ပ္ဍဲ Macbook လ္ၚဵု

စနူအခိၚ် Apple တြးပ္တိတ် MacBook Air တုဲ တြးပ္တိတ်ကၠုၚ်ကဵုလဝ် USB Superdrive သွက်ဂွံတောဲသုၚ်စောဲကဵု MacBook Air ဂှ်ရ။ USB Superdrive ဝွံ ကေုာံ စက်ကောန်ပျူတာ Windows OS ၜိုန်ရတောဲသုၚ်စောဲမာန်ကီုလေဝ် သွက်စက်ကောန်ပျူတာ OS X ဂှ် ဟိုတ်နူဍေံစဵုဒၞာဲလဝ် နကဵု Software တုဲ ပ္ဍဲစက် Mac လ္ၚဵုတံ တောဲသုၚ်စောဲဟွံဂွံရ။ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှ်ေ ကေုာံ MacBook မၞုံကဵု Optical Drive တုဲတုဲတံ တောဲသုၚ်စောဲဟွံဂွံတုဲ ကာလပိုဲထ္ပက်တောဲစုတ်မ္ဂး "Apple usb superdrive is not supported on this mac" ဂွံဆဵုကေတ်လိက် သာ်ဝွံရ။ ဟိုတ်နူဍေံတာဒၞါလဝ် နကဵု Software ရတှ်ေ ညံၚ်ဂွံတောဲသုၚ်စောဲမာန် ပိုဲတအ်ပဠေဝ်သ္ပကေတ်မာန်ရ။

နဲဂွံသ္ပဍေံဂှ်-

1/ ပံက် Terminal တုဲ တက်စုတ် sudo nvram boot-args="mbasd=1" (ဟွံသေၚ်မ္ဂး)
    sudo nvram boot-args="-v mbasd=1" တုဲ ခဍံက် Enter ညိ။

2/ ကာလဍေံအာတ် Password မ္ဂး တက်စုတ်ကဵုဍေံတုဲ ထပ်ခဍံက် Enter မွဲဝါပၠန်ညိ။

3/ သ္ပ Restart စက်တုဲ က္လေၚ်ထ္ပက်တောဲစမ်ရံၚ် မွဲဝါပလန်ညိ၊ သုၚ်စောဲကေတ်မာန်ဗွဲမပြေပြံၚ်ရောၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Friday, September 4, 2015

နဲဂွံကၟာတ် Stereoscopic 3D (ဍာဲ-ဍီု) ပ္ဍဲ Google Earth

ညးမသုင်စောဲမံၚ် ကောန်ပျူတာ မၞုံကဵု NVidia Graphic Card တံ ယဝ်ခါရ စုတ်လဝ် Driver တိတ်လက္ကရဴဏံ (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) သ္ပလဝ် Update ကဵု Driver ဍေံတုဲ ယဝ်ရပံက်သုၚ်စောဲ Google Earth မ္ဂး ဗွဲဓမ္မတာဍေံ မံက်တိုန်ကၠုၚ်နကဵုဗီုပြၚ် 3D ရ။ သွက်ညးမၞုံကဵု ဒ္ၚောဝ်မတ် 3D တံ ၜိုန်ဟွံမွဲပြသၞာကီုလေဝ် သွက်ညးဟွံမွဲကဵု ဒ္ၚောဝ်မတ် 3D တံ ဗဵုဟွံဂွံလးလးရ။ ဒၞာဲဂွံကၟာတ် 3D ဍေံလေဝ် ယဝ်ဗက်ဂၠာဲပ္ဍဲ Google Earth ဂှ်မ္ဂး ဂွံဆဵုကေတ်ဟွံမာန်ရ။ မူဟိုတ်ရောတှ်ေ ပြသၞာဏံဂှ် ဒှ်ဟိုတ်နူ Google Earth ဟွံသေၚ်၊ ဒှ်ဟိုတ်ကဵု NVidia Graphic Card ဟေၚ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ သွက်ဂွံကၟာတ်ဍေံဂှ် သ္ဒးအာပ္ဍဲ NVidia Control Panel တေံရ။

ဗီုပြၚ်မံက်တိုန်ကၠုၚ်နကဵု 3D (ဗီုပြသၞာ သွက်ညးဟွံမွဲကဵုဒ္ၚောဝ်မတ်)သွက်ဂွံကၟာတ် 3D ဂှ်-

၁။ အာပ္ဍဲကဵု NVidia Control Panel ညိ။
၂။ ဒၞာဲ "Enable stereoscopic 3D" ဂှ် ပလှ်ပ္တိတ်ထောံစၟတ်ဍေံတုဲ ဍဵုကဵု Apply သၟဝ်ဂှ်ညိ။တၚ်စၟတ်။ ။ ဇၟာပ်ပ်မသ္ပ Update ကဵု Driver ဍေံတုဲ ဒးက္လေၚ်ကၟာတ်ကဵုဗီုဗီုဏံလၟိုန်ရောၚ်။

Friday, August 14, 2015

အဘိဓါန် အၚ်္ဂလိက်-မန် (Version 1.0)

အဘိဓါန် အၚ်္ဂလိက်-မန် ဝွံ နူကဵုသၞာံ ၂၀၁၁ တေံ ကေၚ်တိတ်လဝ် နကဵု Beta Version ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ပ္ဍဲ Post ဏံမာန်ရ။ အလန်ဏံ ပၠေဝ်ပလေတ်လဝ် ဗီုပြၚ်ညိညကီု ထပ်စုတ်လဝ် မဝေါဟာတၟိဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်တုဲ က္လေၚ်ပ္တိတ်လဝ်ကဵု Version 1.0 ရ။ ပ္ဍဲ Version ဏံလေဝ် ဟိုတ်နူစကာလဝ် Database တြေံတံပၠန်တုဲ သုၚ်စောဲလဝ်မလိက် "Uni Mon" ဖိုဟ်ရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် အနှေန်စုတ်သ္ပမံၚ် Install ဟေင် Font ဍေံလုပ်အာအလဵုလဵုတုဲ ဟွံဒးစုတ်တၞဟ်ခြာမွဲသာ်ရ။ စပ်ကဵုသ္ပ Install လေဝ် ဟွံမွဲအခက်အခုဲမွဲသာ် ညံၚ်ရဴ Version ကိုပ်ကၠာတေံတုဲ ကၠောန်ကမၠောန်မာန် ပ္ဍဲ Windows XP, Vista, 7, 8, 10 တံအိုဿီုရ။
  • နွံပၟိက်သုၚ်စောဲမ္ဂး ဂၠောၚ်ကေတ် ဒၞာဲဏံ ညိ။


Friday, June 26, 2015

သွက်ဂွံသ္ပ Jailbreak iOS 8.1.3 စဵုစိုပ် 8.3

ဇၟာပ်ပ်ညးမသုၚ်စောဲ iDevice တံ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှေ် တၞဟ်နဂွံစုတ်ကၠောန်သ္ပမာန်နာနာတုဲ iDevice ပိုဲ သ္ပလဝ် Jailbreak တုဲ သုၚ်စောဲတဴအိုတ်ရ။ စနူကဵု iOS 8.1.3 ဂှ်တုဲ Untethered ဟွံတိတ်ကၠုၚ်ဂှ်လအ်ကွေံကွေံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးမသုၚ်စောဲ iDevice တံ ၚုၚ်မၚ်ကၠုၚ်မံၚ်တၟာလအ်ရဟွံသေၚ်ဟာ။ Untethered Jailbreak သွက် iDevice ပ္တိုန်လဝ် iOS 8.1.3 စဵုကဵု 8.3 ဂှ် အခိၚ်တ္ၚဲဏံမ္ဂးတိတ်ကၠုၚ်မာန်ပၠန်ရ။ ဍေံစပ္တိတ်ဂှ် Version 2.0.0 နူစၟတ်တ္ၚဲ 23 တေံကီုလေဝ် ဟိုတ်နူသ္ပ Jailbreak ဟွံပြေပြံၚ်ဒေံါအာဒၟံၚ်အကြာကဝက်ကဝုဲကီု ကေုာံ Cydia Substrate လေဝ် ဟိုတ်နူဟွံကိတ်ညဳခိုဟ်ဟ်ဏီတုဲ ဟွံဂွံချူပ္တိုန်ကဵုလဝ်ဏီရ။ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ဍေံက္လေၚ်ပဠေဝ်လဝ် ဒှ်အာ Version 2.1.2 တုဲ သ္ပ Jailbreak လေဝ်ပြေပြံၚ် ကေုာံ Cydia Substrate လေဝ် ကိတ်ညဳစကာဂွံကၠုၚ်ခိုဟ်ဟ်တုဲ ညးမသုၚ်စောဲ iDevice တံ စိုတ်လုပ်စမ္ဂး စသုၚ်စောဲမာန်ရ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ သွက် Windows ဟေၚ်တိတ်လဝ်တုဲ သွက်ရဲ Mac ကေုာံ Linux တံဂှ် မၚ်ရံၚ်မွဲခဏညိ။

နွံပၟိက်သ္ပ Jailbreak မ္ဂး Download ကေတ် TaiG Jailbreak Tool ဒၞာဲဏံ ညိ။ကိုပ်ကၠာနူဟွံဂွံသ္ပ Jailbreak ဏီ သ္ဒးစွံသတိညိညဂှ်-

[၁] iDevice ဇကုဂ်ှ သုၚ်စောဲ iTunes ဟွံသေၚ်မ္ဂး iCloud တုဲ သ္ပထောံ Backup ညိ။
[၂] ကိုပ်ကၠာနူဟွံဂွံသ္ပ Jailbreak ဏီ Passcode ကေုာံ Find My iPhone ဂှ် ကၟာတ်ထောံလဝ်ညိ။
[၃] ဃောမသ္ပမံၚ် Jailbreak ဂှ် လီုအာကဝက်ကဝုဲမ္ဂး ကၟာတ်ထောံ WIFI တုဲ ကၠေၚ်သ္ပစမ်ရံၚ်မွဲဝါပၠန်ညိ။
[၄] ယဝ်ရဍေံကဵုနၚ်သတိ "Storage Almost Full" မ္ဂး ပံက်ထောံ Cydia မွဲလ္တန်ညိ။Sunday, June 14, 2015

နဲဂွံစုတ်မလိက်မန်(Unicode) ပ္ဍဲ iOS 8+

သွက်ညးသုၚ်စောဲ iDevice (iPhone, iPad, iPod)တအ် စၟဳကၠုၚ်မံၚ်မလိက်မန် ကေုာံ ကောန်ဍေၚ်(Keyboard)ဍေံ ဗွဲမလံလဂှ် အခိၚ်တ္ၚဲဏံ က္လိဂွံမာန်ကၠုၚ်ရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် အလန်ဏံဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်မံၚ်မလိက် Unicode တုဲ ကောန်ဂကူပိုဲတံ ဟွံခံၚ်စတဲကွေံဏီ မ္ဒးထေၚ်ကေတ်ရ။ သွက်မလိက် Mon (Unicode-ဟွံသေၚ်) ဂှ်လေဝ် ဟွံလအ်မ္ဂး တိတ်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ် စၟဳကေတ်လဝ်ရ။ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်ရ မလိက် Unicode ဝွံ ဟိုတ်နူလုပ်ကဵု သၞောဝ်အတိုၚ်ဂၠးကဝ် သ္ပလဝ်သမ္တီတုဲ အနာဂတ်ဂတဏံမ္ဂး မလိက် Unicode ဝွံ ဒှ်ဂကူမလိက် ပိုဲတံဒးဆက်စကာအာလၟိုန်လေဝ် ဒှ်မာန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရတှေ် နူပြဟ်ဟ်ဏံဟေၚ် ပိုဲတံစကာ စမ်ရံၚ်မ္ဂး ခိုဟ်ဟာ ဟွံတီ။

(မလိက် Unicode ဝွံ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ဟိုတ်နူမၞိဟ်စကာအောန်မံၚ်ဏီတုဲ ညးတၞဟ်ချူလဝ်ကဵု(Mon)ဂှ် ဇကုဗှ်ဟွံဂွံ ဇကုချူလဝ်ကဵု(Unicode)ဂှ် ညးတၞဟ်တံဗှ်ဟွံဂွံ ဒှ်ဒၟံၚ်ြပဒ္ဒညာသာ်ဏံရ။ ယဝ်ရညး လေဝ်ချူကဵု(Unicode) ဇကုလေဝ်ချူကဵု(Unicode)မ္ဂး ပြသၞာတံဂှ် ဍေံမ္ဒးအိုတ်အာဟေၚ်ရောၚ်။ အခိၚ်ကၠာတေံ ညံၚ်ရဴမလိက် Mon ကေုာံ Uni-Mon ကီု ပြသၞာပွမဗှ်/ချူဂှ် ကေၚ်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူကောန်ဂကူပိုဲတံ ကဵုကၠုၚ်ြဇဟတ်စကာ ကဵု Mon တုဲ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ မလိက် Uni-Mon ဂှ် မၞိဟ်သုၚ်စောဲ သှေ်ဗၞတ်ညိညဓဝ်တုဲ သွက်ရဲ Software Developer တံ ဟွံဒးစွံစအာရီုလ္တူဍေံကွေံကွေံရ။ ကၠောန်ပ္တိတ်မွဲမွဲသာ်နကဵုမလိက် Mon မ္ဂး သွက်ရဲသုၚ်စောဲ Uni-Mon လေဝ် ဒးကၠောန်ပ္တိတ်ကဵုကီုရ။ သွက်ရဲသုၚ်စောဲ Unicode လေဝ် ဒးကၠောန်ပ္တိတ်ကဵုကီုရ။ ဒှ်သာ်ဏံ မ္ဂး သွက် Developer ညးမကၠောန်ပ္တိတ် Software တံလေဝ် ဟွံသက်သာလးလးရ။  ယဝ်ရမန်ပိုဲဖအိုတ် သုၚ်စောဲမလိက်တုပ်မွဲဓဝ်မ္ဂး သွက်ရဲ Developer တံလေဝ်သက်သာ ပြသၞာချူ/ဗှ်လေဝ် ဟွံမွဲကုပိုဲတအ် လးလးရောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵု ချပ်ဝေၚ်မွဲခဏဍောတ်ရ။)

နွံပၟိက်သုၚ်စောဲ မလိက်မန်(Unicode) မ္ဂး ဗီုဂွံစုတ်ဍေံဂှ် -

1./ သွက်ဂွံစုတ် မလိက်မန်(Unicode)ဂှ် ပံက်မုက်ဏံပ္ဍဲ "Safari" iDevice ဇကုတုဲ ဍဵုကေတ် ဒၞာဲဏံ ညိ။
(စုတ်လဝ် Zawgyi Profile ဟွံသေၚ်တှေ် Mon Profile မွဲမွဲနွံမ္ဂး ပ္တိတ်ထောံကၠာညိ။)

2./ ဍဵုကဵု Install ဂှ်တုဲ ဆက်ဍဵုကဵု Next ဂှ်တုဲ ဍဵုကဵု Install လ္တူဂှ်တုဲ ဍဵုကဵုInstall သၟဝ်ဂှ်ညိ။3./ ဒဒှ်ရစုတ် MonUnicode Fonts Profile Offline တုဲဒှ်အာဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ ဍဵုကဵု Done ဂှ်ညိ။

4./ သွက်ဂွံစုတ်မလိက်ဂှ် ပံက် MM3 Anonta1 ဂှ်တုဲ ဍဵုကဵု Install ဂှ်ညိ။5./ ဍဵုကဵု Install တုဲ ဆက်ဍဵုကဵု Install ပ္ဍဲသၟဝ်ဂှ်ညိ။6./ ဒဒှ်ရစုတ်မလိက်မန်(Unicode) တုဲဒှ်အာဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ ဍဵုကဵု Done ဂှ်ညိ။1./ သွက်ဂွံစုတ် Keyboard ဍေံဂှ် ဂၠေါၚ်ကေတ် ttKeyboard နူ App Store ဒၞာဲဏံ ညိ။

2./ အာပ္ဍဲကဵု Settings > General > Keyboard > Keyboard > Add New Keyboard ဂှ်တုဲ ဍဵုကဵု ttKeyboard ဂှ်ညိ။3./ ပ္ဍဲဒၞာဲ Mon ဂှ် ပံက်ထောံ ကဵုဒှ်အာသာ်တ္ၚေက်တုဲ ဍဵုကဵု Done ဂှ်ညိ။4./ က္လေၚ်စိုပ်အာဒၞာဲ Keyboards ဂှ်တုဲ ဍဵုကဵု Mon - ttKeyboard ဂှ်မွဲလ္တန်တုဲ ကဵုထောံအခေါၚ် Allow Full Access ညိ။ တက်ကေတ်လိက်မန်(Unicode) ခိုဟ်ဟ်မာန်ရ။