Labels

Featured Posts

Friday, August 14, 2015

အဘိဓါန် အၚ်္ဂလိက်-မန် (Version 1.0)

အဘိဓါန် အၚ်္ဂလိက်-မန် ဝွံ နူကဵုသၞာံ ၂၀၁၁ တေံ ကေၚ်တိတ်လဝ် နကဵု Beta Version ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ပ္ဍဲ Post ဏံမာန်ရ။ အလန်ဏံ ပၠေဝ်ပလေတ်လဝ် ဗီုပြၚ်ညိညကီု ထပ်စုတ်လဝ် မဝေါဟာတၟိဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်တုဲ က္လေၚ်ပ္တိတ်လဝ်ကဵု Version 1.0 ရ။ ပ္ဍဲ Version ဏံလေဝ် ဟိုတ်နူစကာလဝ် Database တြေံတံပၠန်တုဲ သုၚ်စောဲလဝ်မလိက် "Uni Mon" ဖိုဟ်ရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် အနှေန်စုတ်သ္ပမံၚ် Install ဟေင် Font ဍေံလုပ်အာအလဵုလဵုတုဲ ဟွံဒးစုတ်တၞဟ်ခြာမွဲသာ်ရ။ စပ်ကဵုသ္ပ Install လေဝ် ဟွံမွဲအခက်အခုဲမွဲသာ် ညံၚ်ရဴ Version ကိုပ်ကၠာတေံတုဲ ကၠောန်ကမၠောန်မာန် ပ္ဍဲ Windows XP, Vista, 7, 8, 10 တံအိုဿီုရ။
  • နွံပၟိက်သုၚ်စောဲမ္ဂး ဂၠောၚ်ကေတ် ဒၞာဲဏံ ညိ။


Friday, June 26, 2015

သွက်ဂွံသ္ပ Jailbreak iOS 8.1.3 စဵုစိုပ် 8.3

ဇၟာပ်ပ်ညးမသုၚ်စောဲ iDevice တံ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှေ် တၞဟ်နဂွံစုတ်ကၠောန်သ္ပမာန်နာနာတုဲ iDevice ပိုဲ သ္ပလဝ် Jailbreak တုဲ သုၚ်စောဲတဴအိုတ်ရ။ စနူကဵု iOS 8.1.3 ဂှ်တုဲ Untethered ဟွံတိတ်ကၠုၚ်ဂှ်လအ်ကွေံကွေံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးမသုၚ်စောဲ iDevice တံ ၚုၚ်မၚ်ကၠုၚ်မံၚ်တၟာလအ်ရဟွံသေၚ်ဟာ။ Untethered Jailbreak သွက် iDevice ပ္တိုန်လဝ် iOS 8.1.3 စဵုကဵု 8.3 ဂှ် အခိၚ်တ္ၚဲဏံမ္ဂးတိတ်ကၠုၚ်မာန်ပၠန်ရ။ ဍေံစပ္တိတ်ဂှ် Version 2.0.0 နူစၟတ်တ္ၚဲ 23 တေံကီုလေဝ် ဟိုတ်နူသ္ပ Jailbreak ဟွံပြေပြံၚ်ဒေံါအာဒၟံၚ်အကြာကဝက်ကဝုဲကီု ကေုာံ Cydia Substrate လေဝ် ဟိုတ်နူဟွံကိတ်ညဳခိုဟ်ဟ်ဏီတုဲ ဟွံဂွံချူပ္တိုန်ကဵုလဝ်ဏီရ။ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ဍေံက္လေၚ်ပဠေဝ်လဝ် ဒှ်အာ Version 2.1.2 တုဲ သ္ပ Jailbreak လေဝ်ပြေပြံၚ် ကေုာံ Cydia Substrate လေဝ် ကိတ်ညဳစကာဂွံကၠုၚ်ခိုဟ်ဟ်တုဲ ညးမသုၚ်စောဲ iDevice တံ စိုတ်လုပ်စမ္ဂး စသုၚ်စောဲမာန်ရ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ သွက် Windows ဟေၚ်တိတ်လဝ်တုဲ သွက်ရဲ Mac ကေုာံ Linux တံဂှ် မၚ်ရံၚ်မွဲခဏညိ။

နွံပၟိက်သ္ပ Jailbreak မ္ဂး Download ကေတ် TaiG Jailbreak Tool ဒၞာဲဏံ ညိ။ကိုပ်ကၠာနူဟွံဂွံသ္ပ Jailbreak ဏီ သ္ဒးစွံသတိညိညဂှ်-

[၁] iDevice ဇကုဂ်ှ သုၚ်စောဲ iTunes ဟွံသေၚ်မ္ဂး iCloud တုဲ သ္ပထောံ Backup ညိ။
[၂] ကိုပ်ကၠာနူဟွံဂွံသ္ပ Jailbreak ဏီ Passcode ကေုာံ Find My iPhone ဂှ် ကၟာတ်ထောံလဝ်ညိ။
[၃] ဃောမသ္ပမံၚ် Jailbreak ဂှ် လီုအာကဝက်ကဝုဲမ္ဂး ကၟာတ်ထောံ WIFI တုဲ ကၠေၚ်သ္ပစမ်ရံၚ်မွဲဝါပၠန်ညိ။
[၄] ယဝ်ရဍေံကဵုနၚ်သတိ "Storage Almost Full" မ္ဂး ပံက်ထောံ Cydia မွဲလ္တန်ညိ။Sunday, June 14, 2015

နဲဂွံစုတ်မလိက်မန်(Unicode) ပ္ဍဲ iOS 8+

သွက်ညးသုၚ်စောဲ iDevice (iPhone, iPad, iPod)တအ် စၟဳကၠုၚ်မံၚ်မလိက်မန် ကေုာံ ကောန်ဍေၚ်(Keyboard)ဍေံ ဗွဲမလံလဂှ် အခိၚ်တ္ၚဲဏံ က္လိဂွံမာန်ကၠုၚ်ရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် အလန်ဏံဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်မံၚ်မလိက် Unicode တုဲ ကောန်ဂကူပိုဲတံ ဟွံခံၚ်စတဲကွေံဏီ မ္ဒးထေၚ်ကေတ်ရ။ သွက်မလိက် Mon (Unicode-ဟွံသေၚ်) ဂှ်လေဝ် ဟွံလအ်မ္ဂး တိတ်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ် စၟဳကေတ်လဝ်ရ။ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်ရ မလိက် Unicode ဝွံ ဟိုတ်နူလုပ်ကဵု သၞောဝ်အတိုၚ်ဂၠးကဝ် သ္ပလဝ်သမ္တီတုဲ အနာဂတ်ဂတဏံမ္ဂး မလိက် Unicode ဝွံ ဒှ်ဂကူမလိက် ပိုဲတံဒးဆက်စကာအာလၟိုန်လေဝ် ဒှ်မာန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရတှေ် နူပြဟ်ဟ်ဏံဟေၚ် ပိုဲတံစကာ စမ်ရံၚ်မ္ဂး ခိုဟ်ဟာ ဟွံတီ။

(မလိက် Unicode ဝွံ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ဟိုတ်နူမၞိဟ်စကာအောန်မံၚ်ဏီတုဲ ညးတၞဟ်ချူလဝ်ကဵု(Mon)ဂှ် ဇကုဗှ်ဟွံဂွံ ဇကုချူလဝ်ကဵု(Unicode)ဂှ် ညးတၞဟ်တံဗှ်ဟွံဂွံ ဒှ်ဒၟံၚ်ြပဒ္ဒညာသာ်ဏံရ။ ယဝ်ရညး လေဝ်ချူကဵု(Unicode) ဇကုလေဝ်ချူကဵု(Unicode)မ္ဂး ပြသၞာတံဂှ် ဍေံမ္ဒးအိုတ်အာဟေၚ်ရောၚ်။ အခိၚ်ကၠာတေံ ညံၚ်ရဴမလိက် Mon ကေုာံ Uni-Mon ကီု ပြသၞာပွမဗှ်/ချူဂှ် ကေၚ်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူကောန်ဂကူပိုဲတံ ကဵုကၠုၚ်ြဇဟတ်စကာ ကဵု Mon တုဲ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ မလိက် Uni-Mon ဂှ် မၞိဟ်သုၚ်စောဲ သှေ်ဗၞတ်ညိညဓဝ်တုဲ သွက်ရဲ Software Developer တံ ဟွံဒးစွံစအာရီုလ္တူဍေံကွေံကွေံရ။ ကၠောန်ပ္တိတ်မွဲမွဲသာ်နကဵုမလိက် Mon မ္ဂး သွက်ရဲသုၚ်စောဲ Uni-Mon လေဝ် ဒးကၠောန်ပ္တိတ်ကဵုကီုရ။ သွက်ရဲသုၚ်စောဲ Unicode လေဝ် ဒးကၠောန်ပ္တိတ်ကဵုကီုရ။ ဒှ်သာ်ဏံ မ္ဂး သွက် Developer ညးမကၠောန်ပ္တိတ် Software တံလေဝ် ဟွံသက်သာလးလးရ။  ယဝ်ရမန်ပိုဲဖအိုတ် သုၚ်စောဲမလိက်တုပ်မွဲဓဝ်မ္ဂး သွက်ရဲ Developer တံလေဝ်သက်သာ ပြသၞာချူ/ဗှ်လေဝ် ဟွံမွဲကုပိုဲတအ် လးလးရောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵု ချပ်ဝေၚ်မွဲခဏဍောတ်ရ။)

နွံပၟိက်သုၚ်စောဲ မလိက်မန်(Unicode) မ္ဂး ဗီုဂွံစုတ်ဍေံဂှ် -

1./ သွက်ဂွံစုတ် မလိက်မန်(Unicode)ဂှ် ပံက်မုက်ဏံပ္ဍဲ "Safari" iDevice ဇကုတုဲ ဍဵုကေတ် ဒၞာဲဏံ ညိ။
(စုတ်လဝ် Zawgyi Profile ဟွံသေၚ်တှေ် Mon Profile မွဲမွဲနွံမ္ဂး ပ္တိတ်ထောံကၠာညိ။)

2./ ဍဵုကဵု Install ဂှ်တုဲ ဆက်ဍဵုကဵု Next ဂှ်တုဲ ဍဵုကဵု Install လ္တူဂှ်တုဲ ဍဵုကဵုInstall သၟဝ်ဂှ်ညိ။3./ ဒဒှ်ရစုတ် MonUnicode Fonts Profile Offline တုဲဒှ်အာဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ ဍဵုကဵု Done ဂှ်ညိ။

4./ သွက်ဂွံစုတ်မလိက်ဂှ် ပံက် MM3 Anonta1 ဂှ်တုဲ ဍဵုကဵု Install ဂှ်ညိ။5./ ဍဵုကဵု Install တုဲ ဆက်ဍဵုကဵု Install ပ္ဍဲသၟဝ်ဂှ်ညိ။6./ ဒဒှ်ရစုတ်မလိက်မန်(Unicode) တုဲဒှ်အာဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ ဍဵုကဵု Done ဂှ်ညိ။1./ သွက်ဂွံစုတ် Keyboard ဍေံဂှ် ဂၠေါၚ်ကေတ် ttKeyboard နူ App Store ဒၞာဲဏံ ညိ။

2./ အာပ္ဍဲကဵု Settings > General > Keyboard > Keyboard > Add New Keyboard ဂှ်တုဲ ဍဵုကဵု ttKeyboard ဂှ်ညိ။3./ ပ္ဍဲဒၞာဲ Mon ဂှ် ပံက်ထောံ ကဵုဒှ်အာသာ်တ္ၚေက်တုဲ ဍဵုကဵု Done ဂှ်ညိ။4./ က္လေၚ်စိုပ်အာဒၞာဲ Keyboards ဂှ်တုဲ ဍဵုကဵု Mon - ttKeyboard ဂှ်မွဲလ္တန်တုဲ ကဵုထောံအခေါၚ် Allow Full Access ညိ။ တက်ကေတ်လိက်မန်(Unicode) ခိုဟ်ဟ်မာန်ရ။Tuesday, May 12, 2015

နဲဂွံစုတ်မလိက်မန်/ဗၟာ ပ္ဍဲ iOS 8+


အခိင်တ္ၚဲဏံ ပ္ဍဲ iDevice (iPhone, iPad, iPod)တအ် သီုဟွံဒးသ္ပ Jailbreak မွဲသာ် လိက်ဗၟာဂှ် ချူဗှ်ကေတ်မာန်ပေၚ်ၚ်တုဲ ညးမသုၚ်စောဲ iDevice တအ် ဟွံစွံစအာရီုလ္တူ Jailbreak ညံၚ်ရဴအခိၚ်ကၠာတေံကွေံကွေံရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် သွက်လိက်မန်ဂှ် အယာံမာတ် ဗှ်ဟေၚ် ဂွံမာန်တုဲ သွက်ဂွံချူတက်မာန်ဂှ် ဟွံလအ်မ္ဂးတိတ်ကၠုၚ်မာန်ဏောၚ် စၟဳကေတ်လဝ်ရ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ အတိုၚ်နွံဂှ်ဟေၚ် ညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ် သွက်ဂွံသုၚ်စောဲအာမာန်ဂှ် မ္ဒးထ္ၜးဏာကဵုရ။

1./ သွက်ဂွံစုတ် မလိက်မန်ဂှ် ပံက်မုက်ဏံပ္ဍဲ "Safari" iDevice ဇကုတုဲ ဍဵုကေတ် ဒၞာဲဏံ ညိ။ (စုတ်လဝ် Zawgyi Profile နွံမ္ဂး ပ္တိတ်ထောံကၠာညိ။)

2./ ဍဵုကဵု Install ဂှ်တုဲ ဆက်ဍဵုကဵု Install မွဲဝါပၠန်တုဲ ဍဵုကဵု Install သၟဝ်ဂှ်ညိ။3./ ဒဒှ်ရစုတ် Mon Profile Offline တုဲဒှ်အာဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ ဍဵုကဵု Done ဂှ်ညိ။4./ သွက်ဂွံစုတ်မလိက်ဂှ် ပံက် Mon Profile ဂှ်တုဲ ဍဵုကဵု Install ဂှ်ညိ။5./ ဍဵုကဵု Next တုဲ ဍဵုကဵု Install တုဲ ဆက်ဍဵုကဵု Install ပ္ဍဲသၟဝ်ဂှ်ညိ။6./ ဒဒှ်ရစုတ်မလိက်မန် တုဲဒှ်အာဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ ဍဵုကဵု Done ဂှ်ညိ။1./ နွံပၟိက်စုတ်လိက်ဗၟာမ္ဂး သွက်ဂွံဂၠေါၚ်ကေတ် MyFont နူ App Store ဂှ် ဍဵုကေတ် ဒၞာဲဏံ ညိ။ (စုတ်လဝ်လိက် Mon နွံမ္ဂး ပ္တိတ်ထောံကၠာညိ။)

2./ နွံပၟိက်စုတ်လိက် Zawgyi-One မ္ဂး ရုဲကေတ် Zawgyi-One ဂှ်ညိ။1./ သွက်ဂွံစုတ် Keyboard ဗၟာဂှ် ဂၠေါၚ်ကေတ် ttKeyboard နူ App Store ဒၞာဲဏံ ညိ။

2./ အာပ္ဍဲကဵု Settings > General > Keyboard > Keyboard > Add New Keyboard ဂှ်တုဲ ဍဵုကဵု ttKeyboard ဂှ်ညိ။3./ မူရဴ Keyboard လဵုမိက်ဂွံသုၚ်စောဲဂှ် ပံက်ထောံညိ။ (ဒၞာဲဏံ ရုဲပံက်ကေတ် Zawgyi ရ။) တုဲမ္ဂး က္လေၚ်အာကဵု Back လ္တူဂှ်ညိ။4./ ဍဵုကဵု Zawgyi - ttKeyboard ဂှ်မွဲလ္တန်တုဲ ကဵုထောံအခေါၚ် Allow Full Access ညိ။ တက်ကေတ် လိက်ဗၟာခိုဟ်ဟ်မာန်ရ။သွက်ဂွံညာတ်ကေတ်လိက်မန်ပ္ဍဲ Safari Browser ခိုဟ်ဟ်မာန်ဂှ်-

1./ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ပံက် Safari Browser ပ္ဍဲ iDevice ဇကုတုဲ ဍဵုကဵု ဒၞာဲဏံ ညိ။

2./ ဂွံညာတ်ကေတ် Script အတိုၚ်သၟဝ်ဏံဂှ် Copy ကေတ်လဝ်တုဲ ဍဵုကဵု ရုပ်သၟဝ်ဂှ်ညိ။3./ ဍဵုကဵု Add Bookmark ဂှ်တုဲ ကဵုထောံယၟုမွဲမွဲသာ်ညိ။ ပ္ဍဲဒၞာဲ Location ဂှ်လေဝ်လှာဲထောံတုဲ ဍဵုကဵု Save ဂှ်ညိ။4./ ဍဵုကဵု Edit မွဲလ္တန်တုဲ ဍဵုကဵု Mon Force ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဒၞာဲသၟဝ်ဂှ် Paste စုတ် Script နူက္လၚ်ဏံတုဲ ဍဵုကဵု Done ညိ။ ကာလပံက် Website မွဲမွဲချူလဝ်နကဵုလိက် Mon ဗှ်ဟွံဂွံခိုဟ်ဟ်မ္ဂး ဍဵုထောံကဵု Bookmark လဝ် Mon Force ဂှ်မွဲလ္တန်မ္ဂး ဗှ်ဂွံအာခိုဟ်ခိုဟ်ရောၚ်။(သွက်ဂွံဗှ်လိက်ဗၟာ ပ္ဍဲ Safari Browser ခိုဟ်ဟ်မာန်ဂှ် သုၚ်စောဲ Zawgyi Force ညိ။ Zawgyi-Force ဂှ် စုတ်ကေတ် SarLone Keyboard app တုဲမ္ဂး ဍေံလုပ်အာပ္ဍဲ Safari တေံအလဵုလဵုရ။ သွက်ဂွံကေတ် SarLone Keyboard ဂှ် ဍဵုကေတ် ဒၞာဲဏံ ညိ။)

Monday, May 5, 2014

နဲဂွံပသေၚ်ကၠေံပြသၞာ Limited connectivity

ပြသၞာမဆက်စၠောံအကြာ Wireless Network သာ်ဏံဝွံ လ္တူနူကဵု Windows 7 ဂှ် ပ္ဍဲ Windows 8 ပိုဲဒးဆဵုစဂၠိုၚ်ကွေံကွေံရ။ ပြသၞာဝွံ ဆက်လဝ် Internet နူ Wi-Fi မွဲကဆံၚ်တုဲ အဃောပိုဲမသုၚ်စောဲဒၟံၚ်ဂှ်ဟေၚ် ဟွံသေၚ်မ္ဂး အဃောပိုဲထောံလဝ် စက်ခမ်ပျူတာပိုဲမွဲလစုတ်ဂှ် Connection ပိုဲ ဍေံဒှ်အာ Limited ဂှ် ညးမသုၚ်စောဲ Windows 8 တံ မွဲနှမွဲနှ သ္ဒးဆဵုကေတ်မံၚ်ရောၚ်ထေၚ်ကေတ်ရ။ ဍေံဒှ်အာ Limited တုဲ ကာလပိုဲသ္ပ Disconnect က္လေၚ်သ္ပ Connect ပၠန်လေဝ် ဍေံဆက်ဟွံဂွံ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ဆက်ဂွံမွဲလစုတ်တုဲ ဍေံက္လေၚ်ဒှ်အာ Limited ဗီုဗီုဏံပၠန်ဂှ် ဒှ်အရာမ္ဒးယှုက်က္ဍဟ်မွဲသာ်ကီုရ။ ညံၚ်ဟွံဂွံဒှ်ဗီုဗီုဏံဂှ် သုၚ်စောဲကေတ်မွဲမွဲနဲ ပ္ဍဲမထ္ၜးလဝ်သၟဝ်ဏံ ၄ နဲတုဲ ပသေၚ်ကၠေံစမ်ရံၚ်ပြသၞာဏံအိုတ်စိုအ်။နဲပထမ-

[၁] အာပ္ဍဲကဵု Search (Windows Key + W)တုဲ တက်စုတ် Network and sharing center ညိ။[၂] ဍဵုကေတ်ယၟု Wi-Fi ဇကုဆက်လဝ်ဂှ်တုဲ ဍဵုကဵု Properties ဍေံညိ။[၃] ဍဵုကဵု Configure ဍေံတုဲ အာကဵု Power Management ဂှ်ညိ။

[၄] ဒၞာဲ Allow the computer to turn off this device to save power ဂှ် ပလှ်ပ္တိတ်ထောံစၟတ်မနွံမံၚ်ဂှ်တုဲ ဍဵုကဵု Ok ညိ။

နဲဒုတိယ-

[၁] အာပ္ဍဲကဵု Search (Windows Key + W)တုဲ တက်စုတ် Command Prompt တုဲ ဆဵုမ္ဂး ဍဵု Right-click တုဲ ပံက်ကဵု Run as administrator ညိ။

[၂] ပ္ဍဲဗလးမုက်လမ္စံက်ဂှ် တက်စုတ် netsh int ip reset C:\resetlog.txt တုဲ ခဍံက် Enter ညိ။[၃] Restart ထောံစက်ခမ်ပျူတာတုဲ က္လေၚ်ဆက်စမ်ရံၚ်ညိ၊ ပြေပြံၚ်အာမာန်ရောၚ်။

နဲတတိယ- (နဲဏံဝွံ ညးမဗလးလဝ်ကဵု Mobile hotspot တံဟေၚ် ဒှ်စလေပ်ရ။)

[၁] အာပ္ဍဲကဵု Search (Windows Key + W)တုဲ တက်စုတ် Metered connections ညိ။

[၂] ဍဵုကဵု Devices ပ္ဍဲသ္ကဲဂှ်တုဲ ဒၞာဲ Download over metered connection ဂှ် On ကဵုဍေံညိ။[၃] Logout ထောံစက်ပိုဲတုဲ က္လေၚ် Login တုဲ ဆက်စမ်ရံၚ်ညိ။

နဲစတုတ္ထ-

[၁] အာပ္ဍဲကဵု Search (Windows Key + W)တုဲ တက်စုတ် Command Prompt တုဲ ဆဵုမ္ဂး ဍဵု Right-click တုဲ ပံက်ကဵု Run as administrator ညိ။

[၂] ပ္ဍဲဗလးမုက်လမ္စံက်ဂှ် တက်စုတ် netsh int tcp set heuristics disabled တုဲ ခဍံက် Enter ညိ။

[၃] ထပ်တက်စုတ် netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled တုဲ ခဍံက် Enter ညိ။

[၄] ထပ်တက်စုတ် netsh int tcp set global rss=enabled တုဲ ခဍံက် Enter ညိ။[၅] Restart ထောံစက်ခမ်ပျူတာတုဲ က္လေၚ်ဆက်စမ်ရံၚ်ညိ၊ ပြေပြံၚ်အာမာန်ရောၚ်။

[နဲတံဏံဝွံ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု Windows 8 တုဲ ၜိုန်ရထ္ၜးဏာလဝ်ကီုလေဝ် သွက်ညးသုၚ်စောဲ Windows 7 တံဂှ် သုၚ်စောဲနဲဏံတုဲ ပလေဝ်ကေတ်မာန်ကီုရ။]